Firemné údaje

Sme hodnoverný partner, ktorý plní svoje sľuby a záväzky.
Chcete si overiť naše objednávkové, resp. fakturačné údaje. Nech sa páči, sú Vám k dispozícii.

Sídlo / Supplier: GulaVerse s r.o.
Za mlynom 32
831 07 Bratislava
Slovakia
IČO/Identif.number: 47 967 714
DIČ/Tax identiti: 2024160776
IČ DPH/VAT number:
Banka/Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Číslo účtu/Account number: 5064037016/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK1009000000005064037016
Obchodný register/Business register: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo:101338/B